Karta parkingowa

Karta parkingowa


Czym jest karta parkingowa?

Każda uczelnia posiada swój parking, na którym miejsca do parkowania są przeznaczone dla pracowników uczelni oraz jej studentów. Ilość miejsc może być ograniczona, co oznacza, że nie wszyscy studenci znajdą miejsce dla swoich samochodów. Gdy uczelnia znajduje się w centrum miasta znalezienie miejsca może być dużym wyzwaniem, ale dzięki karcie parkingowej można uniknąć codziennych poszukiwań.

Kto może dostać kartę parkingową?

Większość uczelni rozdaje karty parkingowe w pierwszej kolejności swoim pracownikom. Jeśli ilość miejsc do zaparkowania jest większa, mogą się o nią starać również studenci. Posiadanie karty parkingowej może upoważniać do wjazdu na wydzielony teren uczelni lub do zaparkowania na konkretnym obszarze. By dostać taką kartę należy na początku roku akademickiego zgłosić się do dziekanatu swojego wydziału i zapytać, czy jest możliwość dostania jej. Każda uczelnia ma swój regulamin i jeśli karty nie są wydawane w dziekanatach, to na pewno studenci uzyskają tam informację, gdzie powinni się udać.

Jaki związek z kartą parkingową ma legitymacja studencka?

By móc parkować na terenie uczelni należy być jej studentem lub pracownikiem. Legitymacja studencka jest podstawowym dokumentem, który poświadcza, że dana osoba studiuje na uczelni. Jednak, by legitymacja była ważna, musi mieć aktualne naklejki z hologramem ELS. Hologramy są rozdawane w dziekanatach uczelni. Innym sposobem na zdobycie naklejek w przypadku osób już niestudiujących, jest rozpoczęcie ich kolekcji.

Jaki organ wydaje kartę parkingową dla niepełnosprawnych?

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych jest wydawana osobom z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się przez instytucje zajmujące się rehabilitacją, edukacją lub opieką nad osobami niepełnosprawnymi.

Karta parkingowa wydawana jest przez powiatowy lub miejski zespół do spraw  orzekania o niepełnosprawności. Osoby, które chcą otrzymać kartę parkingową mogą się udać do najbliższej placówki i złożyć wniosek o wydanie karty wraz z niezbędnymi dokumentami. Osoba ubiegająca się o wydanie karty parkingowej musi przedstawić prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, które jest niezbędne do przyjęcia wniosku. Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu osobistego, aktualne zdjęcie oraz potwierdzenie uiszczenie opłaty za wydanie karty parkingowej, która aktualne wynosi 21 zł. Placówka ma 30 dni na wydanie karty parkingowej od momentu złożenia wniosku.

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych – do czego uprawnia?

Osoby posiadające kartę parkingową dla niepełnosprawnych mogą korzystać ze specjalnie wydzielonych i oznaczonych miejsc parkingowych, a także w wyznaczonych miejscach dla posiadaczy karty parkingowej w strefach płatnego parkowania.

Karta parkingowa jest wydawana osobom z prawomocnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które złożyły wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami do gminnego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Osoby posiadające kartę parkingową mogą parkować na miejscach dla niepełnosprawnych, nie muszą stosować się do takich znaków zakazu jak: zakaz ruchu  w obu kierunkach, zakaz postoju, zakaz wjazdu autobusów, zakaz wjazdu motocykli, zakaz wjazdu motorowerów, zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli jednośladowych, zakaz postoju w dni parzyste, zakaz postoju w dni nieparzyste, strefa ograniczonego parkowania.

Kto może otrzymać kartę parkingową dla niepełnosprawnych?

Kartę parkingową dla niepełnosprawnych mogą otrzymać osoby ze stwierdzonym ograniczeniem możliwości samodzielnego poruszania się, a także osoby ze wskazaniem zawartym w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności czy wskazaniem do wydania karty parkingowej.

Karta parkingowa uprawnia do parkowania na oznaczonych miejscach dla niepełnosprawnych tzw. kopertach, bezpłatne parkowanie w strefach płatnego parkowania według zasad określonych przez poszczególne urzędy miast i gmin oraz możliwość niestosowania się do niektórych znaków zakazu jak: zakaz parkowania w dni parzyste, zakaza parkowania w dni nieparzyste, zakaz ruchu w obu kierunkach. Kartę parkingową mogą otrzymać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, również o umiarkowanym stopniu, po złożeniu wniosku o jej wydanie, wraz z wymaganymi dokumentami i uiszczeniem opłaty za wydanie karty w wysokości 21 zł. Wniosek o wydanie karty parkingowej należy złożyć gminnego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na wydanie karty parkingowej placówka ma 30 dni od daty prawidłowo złożonego wniosku.

Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania karty parkingowej dla niepełnosprawnych?

Wydanie karty parkingowej jest możliwe po okazaniu dowodu osobistego, dostarczenia aktualnej fotografii i przedstawieniu dowodu wpłaty za wydaniu karty parkingowej dla niepełnosprawnych w wysokości 21 złotych.

Wniosek o kartę parkingową należy złożyć do miejskiego lub gminnego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Do wydania karty parkingowej niezbędne są kopie dowodu osobistego i orzeczenia o niepełnosprawności i oryginały dokumentów do wglądu, aktualne zdjęcia i zaświadczenie o uiszczeniu opłaty za jej wydanie. Osoby składające wniosek muszą przedstawić prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności.Warto wiedzieć, że kartę parkingową mogą otrzymać również osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Czy można sprawdzić kartę parkingową?

Weryfikacja karty parkingowej jest bardzo prosta. Wystarczy porównać dane umieszczone na karcie parkingowej z danymi osobowymi kierowcy. Na naszej stronie internetowej znajdziesz hologramy na legitymacje studenckie i doktoranckie, ale nie posiadamy kolekcjonerskich kart parkingowych.

Karta parkingowa uprawnia do parkowania w oznaczonych miejscach dla osób niepełnosprawnych, bezpłatne korzystanie ze stref płatnego parkowania w zależności od przepisów poszczególnych urzędów miast i gmin oraz możliwość niestosowania się do aż dziewięciu znaków zakazu, dlatego zdarza się, że niektóre osoby posługują kartą parkingową członka rodziny. Weryfikacja karty parkingowej polega na porównaniu danych osobowych umieszczonych na karcie z danymi z dokumentu tożsamości. Sprawdzenie karty parkingowej możliwe jest w przypadku podejrzenia posługiwania się dokumentem niezgodnie z przeznaczeniem.

Jakie uprawnienia daje karta parkingowa?

Posiadacz karty parkingowej ma możliwość parkowania na tzw. kopercie, a także możliwość niestosowania się do wybranych znaków zakazu. Posiadając kartę parkingową i przy zachowaniu ostrożności można nie stosować się do zakazu wjazdu dla pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych, zakazu parkowania w dni parzyste, zakazu parkowania w dni nieparzyste czy zakazu ruchu w obu kierunkach.

Karta parkingowa uprawnia do parkowania na oznaczonych miejscach dla niepełnosprawnych, niestosowanie się do niektórych znaków zakazu oraz bezpłatnego korzystania ze stref płatnego parkowania. Przed skorzystaniem ze strefy płatnego parkowania warto sprawdzić czy regulamin poszczególnego miasta lub gminy umożliwia darmowe parkowanie osobom posiadającym kartę parkingową. W niektórych strefach płatnego parkowania, osoby niepełnosprawne mogą otrzymać zniżkę, ale zdarzają się również sytuacje, w których karta parkingowa nie zwalnia z opłat.

Jak wyrobić kartę parkingową?

Kartę parkingową można wyrobić w miejskim lub powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Należy przygotować niezbędne dokumenty, wypełnić niosek o wydanie karty parkingowej, a następnie uiścić opłatę za jej wydanie.

Wyrobienie karty parkingowej wymaga dostarczenia kopii dokumentu osobistego oraz prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności i okazaniu oryginałów dokumentów. Do wniosku o wydanie karty parkingowej należy dołączyć aktualne zdjęcia oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie karty w wysokości 21 złotych. Dokumenty należy złożyć w miejskim lub powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na wydanie karty parkingowej placówka ma 30 dni.

Kto może parkować na miejscu dla niepełnosprawnych?

Na oznaczonych miejscach dla niepełnosprawnych mogą parkować jedynie osoby posiadające kartę parkingową. Karta parkingowa wydawana jest osobom, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i stwierdzenie ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się.

Jedynym dokumentem uprawniającym do parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych jest posiadanie karty parkingowej. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności nie uprawnia do parkowania na tzw. kopertach. Wniosek o wydanie karty parkingowej należy złożyć w miejskim lub powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności, dowód osobisty, aktualne zdjęcie i potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie karty w wysokości 21 zł. Na wydanie karty parkingowej trzeba czekać do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Czy osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać kartę parkingową?

Karta parkingowa przysługuje również osobom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oznaczone symbolem 07-S. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą się ubiegać o kartę parkingową od 1 kwietnia 2020 roku.

W kwietniu 2020 roku osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej. Dokumenty wraz z wnioskiem należy złożyć w miejskim lub powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na wydanie karty parkingowej placówka ma 30 dni od daty prawidłowo złożonego wniosku.

Jak otrzymać kartę parkingową?

Kartę parkingową dla niepełnosprawnych może otrzymać osoba, która złoży wniosek w starostwie powiatowym i dostarczy aktualną fotografię, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dowód osobisty do wglądu oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.

Karta parkingowa przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. Od kwietnia 2020 o wydanie karty parkingowej mogą się ubiegać również osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wniosek o wydanie karty należy złożyć w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Warunkiem wydania karty parkingowej jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, dowodu osobistego, aktualnego zdjęcia oraz uiszczenia opłaty za wydanie karty w wysokości 21 złotych. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności i dowodu osobistego i okazać oryginały dokumentów. Na wydanie karty parkingowej trzeba czekać do 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Czy karta parkingowa umożliwia bezpłatne parkowanie?

Osoby posiadające kartę parkingową dla niepełnosprawnych mogą skorzystać z opcji bezpłatnego parkowania, jeśli w danym mieście lub gminie jest taka możliwość, dlatego warto sprawdzić poszczególne przepisy dotyczące stref płatnego parkowania.

Karta parkingowa uprawnia parkowanie w oznaczonych miejscach dla osób niepełnosprawnych tzw. kopertach, a także umożliwia niestosowanie się do dziewięciu znaków zakazu. Posiadacze karty parkingowej mogą skorzystać z darmowego parkowania w strefach płatnego parkowania w niektórych miastach lub gminach. Warto wiedzieć, że przywileje dla posiadaczy karty parkingowej w strefach płatnego parkowania nie są regulowane ustawowo, dlatego poszczególne gminy i miasta mają prawo zastosować indywidualne przepisy.

Naklejka ELS 31-03-23 – kup hologram do kolekcji!

 

Follow us

HOLOGRAMY KOLEKCJONERSKIE ELS

info@hologramykolekcjonerskie24.com
tel: 665 635 541
Warszawa - odbiór osobisty

Zbiory kolekcjonerskie: Warszawa, Kraków, Poznań, Lublin, Łódź, Toruń, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Szczecin, Opole, Białystok, Olsztyn, Rzeszów, Zielona Góra, Bydgoszcz i Kielce.


Kupując hologram kolekcjonerski, cennik to tylko jeden z czynników, który należy wziąć pod uwagę. Równie ważna jest profesjonalna wysyłka, tak by naklejka hologramowa nie uległa uszkodzeniu. Jeżeli zakupisz nasz hologram na legitymację, możesz być pewien, że trafi do Ciebie w nienagannym stanie! Warszawa, Kraków, a także uroczy Poznań - to tam najczęściej trafiają nasze naklejki do elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Jesteś z Opola albo Olsztyna czy Rzeszowa? Tam też trafimy. Specjalne zamówienia realizujemy też w miastach: Katowice oraz Rzeszów, a także położone bardziej na Północy- Gdańsk oraz Szczecin i Białystok. Bezpieczna wysyłka to podstawa przy zakupie takich przedmiotów jak hologramy ELS. Forum kolekcjonerów zaleca także, by odbierać je osobiście. Wybór należy do Ciebie! Nie wiesz gdzie nas znaleźć? Wejdź na Olx( dawniej Tablica) lub Allegro czy Gumtree i zamów swój wymarzony egzemplarz naklejki hologramowej. Niech Twoja kolekcja zadziwi każdego!